Kallelse till föreningsstämma 7 december 2023 kl 19.00

Lokalen öppnar kl 18.00 för avprickning mot röstlängd.

Vänligen, kom i god tid då avprickningen behöver vara klar

till mötets öppnande.

Datum: Torsdag 7 december 2023

Plats: S:t Petrus Ortodoxa kyrka, Hallonbergsplan 2, Sundbyberg.

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av justeringsperson tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Styrelsens föredragning av årsredovisningen
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen, revisorerna samt valberedningen
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motionerfrån medlemmar
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisningen finns tillgänglig på föreningens hemsida fr o m 24/11 2023 samt i rummet med blå dörren mellan uppgång 19 och 21; tisdag 21/11, måndag 27/11, onsdag 29/11 och måndag 4/12. Den finns också att tillgå på mötesdagen 7/12.

Ladda ner