Instruktioner2024-06-03T13:21:09+00:00

Använd föreningens Boendeassistent för att få hjälp med dina frågor.

Praktisk information

Här finner du praktisk information som medlem eller hyresgäst till föreningen.

Allt ifrån telefonnummer till vart du vänder dig till trivselregler.

Viktigt att tänka på är att teckna bostadsrättstillägg på din lägenhet så att du har rätt skydd. Detta tecknar du själv via ditt nuvarande hemförsäkringsbolag. 

Ladda ner
Årsredovisning2024-02-16T09:12:39+00:00
Ladda ner
Blanketter / Dokument2023-01-18T09:18:45+00:00

Föreningens egna blanketter för

 • Autogiro
 • Fullmakt
Autogiro
Fullmakt

På Bostadsrätternas hemsida hittar ni blanketter för (externa länkar)

 • Andrahandsansökan
 • Fullmakt
 • Medlemskap (ansökan)
 • Ombyggnad av lägenhet (ansökan)
 • Överlåtelseavtal för bostadsrätt

https://www.bostadsratterna.se/medlemsformaner/blanketter

Andrahandsansökan

Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet.
Ladda ner

Fullmakt

Fullmakt för stämma. Se vidare i din bostadsrättsförenings stadgar vad som gäller för fullmakter.
Ladda ner

Medlemskap (ansökan)

Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet ska alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåv och arv.
Ladda ner

Ombyggnad av lägenhet (ansökan)

För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen.
Ladda ner

Överlåtelseavtal för bostadsrätt

Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. När en bostadsrätt säljs för första gången skall upplåtelseavtal användas istället.
Ladda ner
Bomnyckel2022-08-16T15:44:34+00:00

Ifall du köpt nya möbler, ska slänga grovsopor eller  flyttar in/ut kan du få låna en bomnyckel från föreningen. På detta vis kommer du in till gården med ditt fordon och större fordon och kan köra fram till din port dörr.
Tips är även att flyttfirmor har oftast denna bomnyckel så fråga dem i samband med att du bokar flytthjälp.

Det som gäller vid bomnyckel är följande:

 • Bomnyckel lånas mot en pant 200 kr, dessa får du tillbaka när bomnyckel återlämnats.
 • Bomnyckel lånas högst 1 vecka i taget.
 • Du garanterar att eventuella fordon enbart skall befinna sig på gården under på/av lastning och inte parkeras på gården en längre stund. Det som gäller på gården är 10 min som du får stå parkerad i samband med in/utflyttning eller transport in av nya möbler. Därefter har Q-park, utifall de inte ser någon aktivtet, rätt att utfärda en kontroll avgift en sk parkerings-bot.

A200 SERVICEKONTOR

A200 har öppnat ett bemannat kontor i ”Blå Dörren” där boende kan få hjälp med Aptus-brickor, bomnyckel eller övriga frågor om boendet.
Öppettider:
• Tisdag: 15.00 – 18.00

• Torsdag: 09.00 – 12.00

• Telefontid Mån – Fre: 09.00 – 11.00

Telefonnummer: 010 – 222 14 00

Brandskydd2024-05-24T08:44:45+00:00

Brandskyddet hemma!

Brandvarnare / Branddetektorer

Det absolut viktigaste när det handlar om brand är att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Placering:

Brandvarnare placeras i taket, helst mitt i ett rum, en halv meter från vägg eller ventilationsöppningar. Om du enbart har en, så placeras den mitt i lägenheten, exempelvis i hallen. Skaffar du fler, så placerar du en i varje sovrum.

Kontroll och skötsel:

Testa brandvarnaren vid dessa tillfällen:
– en gång i månaden
– när du precis har satt upp den
– när du precis har bytt batteri på den
– när du har varit bortrest en längre tid
– när du har rengjort den

Många brandvarnare har idag 10 års batterier inbyggda. Om den brandvarnare du skaffar kräver batteribyte, så är det vettigt att skapa en tradition förknippad med batteribyte, exempelvis Lucia eller liknande.

Brandfilt

Brandfilten är en billig och enkel släckhjälp av mindre bränder. Den hjälper med att minska spridningen av en brand som uppstått. Försök få tag i en brandfilt som är 120X180 cm. Filten placeras över en eld för att kväva den.

Placering:
Förvara brandfilten helst i eller nära köket. Den är ett väldigt bra hjälpmedel för att släcka bränder som startar på spisen.

Brandsläckare

Brandsläckare borde vara det första man införskaffar till sitt nya hem. Pulveroch skumsläckare är de bästa allroundsläckarna.

Ladda ner
Bredband, porttelefon och TV2021-03-13T15:40:44+00:00

Bredband

Idag kan du välja mellan Comhem via ditt Comhem-uttag i lägenheten eller Sundbybergs Stadsnät via nätverks-uttaget som oftat finns i den hallen. Saknar du ett Comhem-uttag kan det bero på att du bor i ett av de få 1:or som inte var försedd med detta. I annat fall kontakta A200.

Varje lägenhet skall ha en stadsnätsbox som skall vara kopplad till Bredbands-uttaget från Sundbybergsnät. Dessa kommer att under våren 2018 levereras ut till alla som inte ännu fått en sådan. Denna tillhör lägenheten så det är viktigt att den inte skadas eller tas med i eventuell flytt.

Porttelefoner

Varje port samt garageportarna är kopplade till så kallade porttelefoner där dina besökare kan ringa till din hemtelefon eller mobil för att bli insläppt. Var noga med att ta reda på ifall det är ett faktist besök till dig så du inte släpper in obehöriga. För att koppla din telefon till portelefonen Kontakta A200

TV

Från Comhem har alla ett basutbud av kanaler som ingår i avgiften. Du behöver ingen digitalbox i dagsläget och vill du ha fler kanaler kan du kontakta Comhem eller annan leverantör från t ex. Sundbybergs Stadsnät

Comhem har stängt ner det analoga nätet den 8 September 2020.
Läs mer på comhem
Bygglov / Renovering2021-05-24T16:19:55+00:00

Ansökan om ombyggnation/ändring av bostadsrätt

När behövs tillstånd för en ombyggnation/ändring?

Generellt gäller att samtliga större ändringar och renoveringar i lägenheten kräver tillstånd från styrelsen i din förening innan arbete påbörjas. Anledningen till detta är, att en bedömning måste göras om hur ombyggnationen påverkar fastigheten säkerhetsmässigt och konstruktionsmässigt. Vissa delar, som rör och ventilation, är gemensamt med dina grannar och kan behöva justeras efter ändringar. Dessutom omfattas flera områden av noggranna regler som skall säkerställa att fastighetens konstruktion och funktion upprätthålls.

Ansökan och tillstånd krävs för ombyggnation vid:

Ingrepp i bärande konstruktion.

 • Alla ändringar av som påverkar avlopp, vatten, värme, gas eller ventilation.
 • Ombyggnation av badrum och våtrum.
 • Omdragning och större förändring av elinstallationer (detta för att säkerställa att de utförs av behörig elinstallatör)
 • Ändrad funktion/konstruktion i lägenheten. (t.ex. ändrad planlösning, ny dörr, etc.)
 • Annan väsentlig förändring samt ändring som kräver bygglov
 • Altan byggnation/förändring samt tilläggsbyggnation så som staket etc.
 • Balkongförändringar så som  t ex inglasning av balkong

Vissa ändringar innebär att medlemmen, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är medlemmens skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras. Ombyggnationerna omfattas många gånger också av krav på viss kompetens och dokumentation gällande vad som är gjort och hur det är gjort. (Mer om det längre fram i dokumentet.)

Tillstånd behövs inte vid enklare ändring av lägenhet såsom:

 • Målning och tapetsering
 • Omläggning av golv (EJ VÅTRUM)
 • Byte av köksinredning, garderober och montering av väggfasta hyllor etc.

Så ansöker du om tillstånd för ombyggnad/ändring av bostadsrättslägenhet.

Köksfläkt

Vilken typ av köksfläkt kan jag installera?

Du får inte ansluta en fläkt som är kopplad till utsuget i köket, du kan bara använda en återcirkulerande kolfilterfläkt eller använda självsuget som finns i köket med en spiskåpa.

Du kan inte ansluta en Frånlufts-/utsugsfläkt då ditt matos hamnar hos grannen.

Ansökan

Ansökningsblankett och underlag (se nästa punkt nedan) ska anmälas till A200, föreningens förvaltare, i god tid innan ändringen planeras så att ärendet kan behandlas.

Krav på underlag

Bostadsrättshavaren ska förse A200 med de handlingar som krävs för beslut.
Till exempel:

 1. Behörighetsunderlag, t.ex. säker vatten, elbehörighet
 2. Bygglov/bygganmälan
 3. Ritningar/planlösning (kan erhållas av Stadsbyggnadskontoret)
 4. Sakkunnigutlåtanden
 5. Konstruktionsberäkningar (om ansökan avser att riva eller på annat sätt bygga om vägg ska en behörig byggnadskonstruktör utfärda ett intyg på att väggen ifråga inte är bärande eller att åtgärden i övrigt inte är olämplig att vidta i de fall tveksamhet
  föreligger. Kostnad för att anlita byggnadsingenjör står medlemmen för. Underlaget skall även visa anlitade entreprenörer.)

Tillsyn innan, under och efter ombyggnation/ändring

Innan ombyggnation/ändring rekommenderas att lägenhet under och ovan den lägenhet som skall renoveras inspekteras för att i ett senare skede eventuella skador skall kunna identifieras. Detta skyddar även den medlem som utför ombyggnationen från möjliga missriktade krav på att åtgärda skador (t.ex. lossad takfärg) som existerat i kringliggande lägenhet innan ombyggnation påbörjades. Under och efter ombyggnation har Föreningen, och dess representanter, rätt att göra tillsyn. Vid ombyggnation som kräver bygglov skall medlemmen anlita en kontrollansvarig.
Avisering om renovering Du är skyldig att informera dina grannar om din renovering. På anslaget som du sätter upp i trapphuset och i angränsande portar ska tydligt framgå i vilken lägenhet renoverings görs, vilket företag som utför renoveringen och kontaktuppgifter antingen till dig själv eller arbetsledare på anlitat företag.
Avisering om avstängning för vatten/el Om din renovering innebär att vatten och eller el måste stängas av i huset är du skyldig att
informera dina grannar om detta då också grannarna berörs av avstängningen. Det görs genom att du sätter upp anslag i trapphuset och angränsande portar. Avisering om vattenavstängningen skall göras senast 3 dagar innan avstängning. Informationen på anslaget
skall vara detsamma som för renoveringsaviseringen. Avstängning av vatten/el bokas med fastighetsskötaren och bekostas av dig som renoverar.

Ansvar vid ombyggnation/ändring

Förutom det som anges i allmänna regler gäller följande:

 • Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.
 • Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter.
 • Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. (Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket).
 • Vid våtrumsändring ska tätskiktet (fuktspärren) göras av firma som är certifierad av Byggkeramikrådet. (Information om företag finns hos GVK – Svensk Våtrumskontroll,
  Byggkeramikrådet eller Säker Vatten AB). Försäkringsbolagen har i sina försäkringsvillkor krav på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.
 • Medlemmen ansvarar för utfört arbete och för åtgärdande av eventuella framtida skador orsakade av medlemmens ändringsarbeten.
  • Vid skador som uppkommer på fastigheten i samband med ändring, svarar föreningen
  för att åtgärda dessa skador medan medlemmen bekostar åtgärderna.
 • Medlemmen skall tillse att anlitade hantverkare följer föreningens regler vid ombyggnationer.
 • Eventuell vattenavstängning ombesörjs av föreningens förvaltare och ska aviseras av medlemmen till berörda boende minst 3 dagar i förväg.
 • Medlemmen ska säkerställa att balansen i husets ventilationssystem inte störs av ändringen.
 • Vid ändring av planlösning och/eller rumsfunktioner skall utlåtande från sakkunnig inhämtas gällande påverkan av ventilation och värme.

Krav på dokumentation

Kvalitetsdokumentation och garantihandlingar Entreprenören/-erna ska utfärda kvalitetsdokumentation, försäkrings- och garantihandlingar. I förekommande fall skall entreprenören ta fram nya s.k. relationshandlingar (ritningar och dokumentation som beskriver vad som är förändrat i fastigheten)
En kopia av dessa ska skickas till styrelsen efter utfört arbete. Denna dokumentation är viktig i händelse av skada. Bostadsrättshavaren ska kunna visa att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationens riktlinjer. Av handlingarna ska även framgå att arbetet möter de eventuella krav som bostadsrättshavarens försäkringsbolag framställt.

Viktigt om dokumentationen

All dokumentation som krävs enligt lag eller regel enligt ovan och t.ex. styrker behörighet hos entreprenör, intyg om hållfasthet, relationsritningar m.m. skall vara upprättade på aktuellt företags brevpapper, innehålla organisationsnummer, fullständiga kontaktuppgifter och vara korrekt signerat för att vara giltigt. Eventuellt certifikat, försäkringar och intyg skall
lätt kunna kontrolleras och i förekommande fall följa med övrig dokumentation i form av kopior.

Allmänna regler för samtliga ombyggnationer och ändringar

 • Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt.
 • Ändring som kan störa andra medlemmar får enbart ske på den utsatta tid som föreningen meddelat genom informationsbrev, i trapphusen, genom hemsida eller trivselregler/ordningsregler.
  Övrig tid får ändring som medför oljud/störningar inte ske. Arbeten som av någon anledning måste utföras på annan tid än denna skall beviljas av styrelsen.
 • I god tid innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas ska anslag sättas upp i berörd port, samt även i den port som ligger närmast den berörda lägenheten.
  Anslaget ska visa vilken lägenhet som ändras samt under vilken tid som arbetet pågår samt kontaktuppgifter till ändrande medlem samt eventuell. entreprenörer.
 • Medlem skall dagligen tillse att trapphuset städas vid eventuell nedsmutsning orsakad av pågående ändring. Du som boende är alltid ytterst ansvarig för den renovering som utförs i din lägenhet.
 • Vid arbete som medför damm (t.ex. rivning av våtrum, kök, väggar) eller stark doft ska lock sättas på frånluftskanaler för att förhindra spridning till ventilation av damm eller doft.

Byggmaterial och byggavfall

Byggmaterial och byggavfall får inte förvaras i entréer eller allmänna utrymmen. Kortare mellanlagring av byggmaterial och byggavfall skall ske på av styrelsen anvisad plats. Detta får ej slängas i Föreningens gemensamma ytor så som innergårdar eller garage utrymmen utan måste forslas bort av entreprenör eller den boende. De fall där vi upptäcker att boenden inte skött bortforsling av byggavfall kommer föreningen att inom 2 veckor anlita firma och debitera den boende för kostnaden.

Beställning av vattenavstängning

Beställning av vattenavstängning skall beställas av vår förvaltare minst en vecka i förväg. Detta för att vi skall kunna avisera dina grannar 3 dagar i förväg om att vi kommer att ha en vattenavstängning, vår förvaltare är de enda som får lov att stänga av vattnet då det rör fastigheten samt berör grannar i samma trapphus. Kostnader för avstängning debiteras till dig som beställer denna avstängning.

Ifylld ansökan om ändring/ombyggnation samt erforderliga handlingar återsänds till A200
enligt nedan kontaktuppgifter,

Vid frågor så kontakta gärna oss på A200

Elmätare2024-03-02T11:46:34+00:00

För att bättre förstå hur ert elanvändande påverkar er elräkning, tänkte vi ge en enkel

förklaring till vad siffrorna på våra nya elcentraler betyder och hur ni kan använda denna information för att minska era elkostnader.

 1. Totalförbrukning (kWh): På elmätaren ser ni ett tal som visar hur mycket el som har

förbrukats totalt sedan mätaren installerades. Denna siffra, uttryckt i kilowattimmar (kWh),

ökar allt eftersom vi använder el. Tänk på det som odometern i en bil som visar hur långt ni har rest.

 1. Momentanförbrukning (kW): Nedanför totalförbrukningen ser ni en annan siffra som

visar hur mycket el som används just i detta ögonblick, mätt i kilowatt (kW). Detta kan liknas vid bilens hastighetsmätare som visar hur snabbt ni kör. På bilden visas “0.4” kW, vilket innebär en effektanvändning om 400 watt.

Hur påverkar detta din kostnad?

Låt oss säga att mätaren visar en momentanförbrukning på 0.4 kW. Om denna förbrukning

hålls konstant under en timme, motsvarar det en energiförbrukning på 0.4 kWh. Med ett elpris på 1,9 kr/kWh kostar detta 0,76 kr för just den timmen.

Ladda ner
Föreningslokalen2022-06-02T14:47:32+00:00

Enbart boende på Lötsjövägen 11-93 kan hyra lokalen och måste vara kontraktshavare till lägenheten.

Regler för uthyrning av föreningslokalen Lötsjövägen 29

Föreningslokal – Terränglöparen 9 – Max 40 pers

Allmänna regler
Föreningslokalen samt toalett/duschrum
• Föreningslokalen uthyres i första hand till boende i Brf Terränglöparen 9.
• Föreningslokalen kan uthyras till utomstående för informationsmöte el dyl. Särskild taxa gäller för sådan uthyrning. kontakta styrelse.
• Föreningslokalen är avsedd för mindre sammankomster för max 40 personer.
• Föreningslokalen får även användas för studieverksamhet.
• Föreningslokalen får inte användas för övernattning.
• Rökning är inte tillåten i föreningslokalen
• Efter avslutad användning ska städning ske enligt ”städregler” längre ner i denna lista.
• Det är inte tillåtet att ha husdjur i Lokalen.
Tider
• Föreningslokalen får användas måndag – söndag.
• Man har tillgång till föreningslokalen från kl 10.00 dagen man bokat och till och med kl 21.00 samma dag. Man måste då städa lokalen enligt ”städregler” enligt lista längre ner.
• Viktigt! Kl 21.00 dag före vardag och kl 21.00 helgdag ska det vara tyst i och utanför lokalen.
• Ansvarig person ser till att föreningslokalen är utrymd och dörren låst.
Ljudnivåer
Föreningslokalen är belägen under en lägenhet. Den som hyr föreningslokalen måste ovillkorligen respektera att det finns närboende och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen skall störas.
Kostnad för medlem
Föreningslokalen kostar 300 kr per dygn och 500 kr i deposition, totalt 800 kr. Kostnaden för bokning måste vara betald senast 5 dagar innan tillträde till föreningslokalen. Sker bokning samma dag eller dagen innan tillträde måste det då ske betalning samtidigt som bokning. Om medlem hyr föreningslokalen ska den inte hyras ut till annan medlem eller någon utanför föreningen såvida inte annat överenskommits, annars riskerar man att bli avstängt från att hyra föreningslokalen framöver.
Kostnad för utomstående (Föreningslokalen)
Föreningslokalen kostar 200 kr per timme (endast måndag till torsdag). Städning ingår ej. Gäller endast för studiecirklar och dyl, ej fester.
Bokning
Bokning sker via ”Boappa”. Har du inte appen, ladda ner det och registrera dig via din lägenhets nummer som står upp till vänster på din entrédörr (3 siffror). Avbokas lokal mindre än ett dygn före det man skulle tillträda, så tas full avgift ändå ut.
Nyckelutlämning och betalning
Nyckelutlämning sker digitalt, du får en kod via ”Boappa” vid anslutning till tillträde av lokal. Betalning av hyra sker kontant vid nyckelutlämning/kod eller via Swish nr xxx, och kvittot visas upp innan ni får koden till lokal.
Övrigt
Eventuella skador på lokalen eller av föreningen ägda inventarier skall rapporteras och ersättas av den som hyrt lokalen. Missköts detta så riskerar man att bli få böter motsvarande de skador man orsakat.
Städregler
• Golven sopas och våttorkas. städmaterial finns i särskilt förråd.
• Bord och stolar torkas av.
• Papperskorgar töms. Inga matrester får finnas kvar.
• Sopor ska sorteras och kastas i soprummet.
• Använt porslin och glas diskas och ställs in på plats i skåpen.
• Är städning inte utförd på ett fullgott sätt enligt ovanstående regler, kommer en avgift på 200 kr/h att faktureras efter gemensam besiktning av lokalen.
Brf Terränglöpare 9 tillhandahåller följande
• Toalettpapper
• Torkpapper
• Rengöringsmedel
• Maskindiskmedel
• Diskmedel
Villkor vid hyrning av föreningslokal
I samband med betalning så godkänns alla villkor enligt ovan hyra av lokal.

Visa hänsyn till dina grannar som bor i närheten av lokalen och tänk på ljudnivån!

Förråd2021-10-06T11:41:11+00:00

Önskar du hyra/byta/återlämna ett förråd i föreningen så skall du vända dig till A200 https://www.brft9.se . De sköter våra köer och tar in önskemål kring förråd. 

Det är även hit du vänder dig ifall du vill ställa dig i kö för parkeringsplats.

Har du andra frågor men är osäker på vart du ska vända dig så börja alltid med att kontakta A200 via https://www.brft9.se

Försäkring2024-03-02T08:50:19+00:00

Vikten av Rätt Försäkring för Bostadsrättsinnehavare

Det är viktigt att förstå försäkringar för bostadsrätter. Vi vill att alla ska känna sig ekonomiskt trygga om något oväntat händer.

Hemförsäkring: Alla behöver ha en hemförsäkring. Den skyddar saker i ditt hem som inte är fast monterade, som din TV eller möbler. Om dessa saker skadas eller stjäls, hjälper försäkringen dig att betala för förlusten.

Bostadsrättstillägg: När du bor i en bostadsrätt ansvarar du inte bara för dina saker utan också för själva lägenheten. Det betyder att om det blir en vattenskada eller annat problem i lägenheten, kan det bli dyrt för dig. En vanlig hemförsäkring täcker inte dessa kostnader. Därför är det viktigt att lägga till ett bostadsrättstillägg i din försäkring. Det hjälper till att betala för skador i din lägenhet.

Varför är detta viktigt?

 1. Ekonomisk Trygghet: Du behöver inte oroa dig för stora oväntade utgifter.
 2. Sinnesfrid: Du sover bättre på natten när du vet att ditt hem är skyddat.
 3. Samhörighet: Genom att skydda våra hem hjälper vi till att skydda hela vår fastighet.

Vi hoppas att denna information hjälper dig att förstå vikten av att ha rätt försäkring. Att ha både hemförsäkring och bostadsrättstillägg är ett viktigt steg för att skydda dig och ditt hem.

Om du har frågor, kontakta gärna styrelsen på styrelsen@brfterrangloparen9.se.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Terränglöparen 9

Ladda ner
Förvaltning2021-10-06T11:50:42+00:00

Ekonomisk förvaltning

Kontaktuppgifter gällande: Månadsavier, inbetalningar, autogiro, avtal, överlåtelser mm.

Det är även hit du vänder dig ifall du vill ställa dig i kö för förråd eller parkeringsplats.

Teknisk förvaltning

A200 Fastighetsutveckling AB sköter drift och skötsel av området.

A200 SERVICEKONTOR

A200 har öppnat ett bemannat kontor i ”Blå Dörren” där boende kan få hjälp med Aptus-brickor, bomnyckel eller övriga frågor om boendet.
Öppettider:
• Tisdag: 15:00-18:00
• Torsdag: Telefontid 09:00-12:00
Telefonnummer: 010 – 222 14 00

Felanmälan

Är något fel i din lägenhet, trapphuset eller i våra tvättstugor felanmäler du på https://www.brft9.se

Felanmälan

Via telefon vardagar 09.00 – 11.00, 010 – 222 14 00

Fastighetsjour 010 – 222 14 00

Jouren är öppen dygnet runt.

Vid akut skada eller liknande skall jouren kontaktas.

Hissjour – Service
Kone ansvarar för driften av våra hissar samt garageportarna
Felanmälan görs till

Telefon: 0771 – 50 00 00

Grovsopor och Sopor2022-07-15T12:42:19+00:00

En gång i månaden kommer “Returen” till vändplanen på Lötsjövägen.

ReTuren samlar in grovsopor som till exempel möbler, cyklar och porslin. Tjänsten är kostnadsfri och om du vill kan du få ett sms dagen innan ReTuren kommer till din plats. Sms-påminnelse är också kostnadsfritt. Fyll i något av formulären på sidan deras sida för att beställa eller avbeställa tjänsten.

Det är absolut förbjudet att kasta sopor i garaget och inom föreningens gemensamma ytor samt vid vår återvinningsstation på Lötsjövägen där endast sorterat avfall får lämnas i respektive kärl. Om man kastar sopor inom förenings ytor eller lokaler kommer det debiteras med minimum 3500 SEK samt leda till en varning. även om det är dina hyresgäster som kastar soporna.

Grovsopor kan lämnas vid grovavfallspunkten vid Valkyriavägen. Läs mer här.

MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL

Om inte du kan komma till återvinningscentralen så kanske återvinningscentralen kan komma till dig. Tillsammans med SÖRAB erbjuder Sundbybergs stad en ”mobil återvinningscentral”. Den ställs upp kvällstid på ett antal platser i Sundbyberg. För vår del är det Hallonbergsplan, parkeringen vid återvinningsstationen där, även de har påminnelse SMS läs mer här

Samlare för småel finns i Hallonbergens centrum plan 1 utanför biblioteket.

Returkassen är ett annat alternativ där man även kan få miljöfarligt avfall hämtad. Möjlight att lämna ut mobilnummer för pånimmelse finns även i denna tjänst.

Mer information finns på Sundbybergs Avfall och vatten AB.

Jordfelsbrytare2024-01-14T19:52:31+00:00

Nya el centraler med jordfelsbrytare

Vad är en jordfelsbrytare?

En jordfelsbrytare är som en smart vakt som övervakar strömmen i cirkeln. Om den märker att strömmen läcker ut på ett sätt som inte är normalt, så agerar den snabbt och stänger av strömmen direkt. Detta skyddar oss från att få en elchock om vi råkar röra vid den läckande strömmen. Så jordfelsbrytaren är som en extra säkerhetsåtgärd för att hålla oss skyddade när vi använder el i hemmet.

Hur ska jag agera om strömmen i lägenheten går?

Kontrollera grannarna: Se om det bara är din lägenhet som är drabbad eller om grannarna också har förlorat strömmen. Om det bara är din lägenhet, kontrollera jordfelsbrytaren och säkringar.

Hur undersöker jag?

Om jordfelsbrytaren har stängts av kan det bero på problem i elsystemet eller en tillfällig strömfel. För att undersöka detta kan du återställa jordfelsbrytaren. Om den stänger av igen, finns det troligen problem i elsystemet.

Det finns två sätt att felsöka detta:

 1. Om du nyss har startat en elektrisk apparat som spisen, diskmaskinen, tvättmaskinen eller en lampa, försök att koppla bort den och försök sedan återställa jordfelsbrytaren.
 2. Ett annat sätt är att stänga av alla säkringar i lägenheten. Återställ jordfelsbrytaren och sedan aktivera en säkring i taget tills jordfelsbrytaren stänger av igen. På det sättet kan du se vilken del av elsystemet problemet kommer ifrån.

Genom att följa dessa steg kan du upptäcka var felet i elsystemet ligger. Kom ihåg att vara försiktig med elektricitet och att söka professionell hjälp om du är osäker på vad du gör.

Ladda ner
Kommunikation2024-05-24T08:46:09+00:00

Information presenteras på tre ställen brft9.se, på informationstavlan i portarna på bottenvåningen samt i appen ”Boappa”. Information som behöver spridas snabbt kommer att skickas ut via Boappa. Ladda ned och registrera dig i appen. Du är även välkommen med frågor till blå dörren i garaget, alternativt kan du fråga din trappvärd. All information som rör parkering, balkonger/uteplatser och renoveringen hänvisar vi till brft9.se eller blå dörren i garaget.

Ladda ner
Lägenhetsregister/mäklarbild2022-07-01T09:01:26+00:00

Utdrag ut lägenhetsregister eller så kallad mäklarbild beställs på följande sätt

 1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
 2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se

Om du beställer för annans räkning skall fullmakt eller kopia på uppdragsavtal bifogas.

Mäklarinformation2024-02-13T14:01:41+00:00

Uppdaterad 2023-11-16

 

Förening: Brf Terränglöparen 9

Adress: Lötsjövägen 11-93

Ordförande: Gustav Rånby

Kontakt: www.brft9.se/felanmalan/

Byggår, bygginfo:

1969-1970

Månadsavgift inkluderar:

Vatten, värme

Basutbud TV

Hushållsel tillkommer

Planerade avgiftshöjningar/sänkningar:

2024-01-01: Höjs avgiften med 30%

Äganderätt:

Föreningen äger marken

Internet, kabel-tv leverantörer:

Sundbyberg Stadsnät (fibernät, upp till 1 Gbit)

Tele2 (500 Mbit ner, 50 Mbit upp)

 

Försäkring:

Köparen ska teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Aptusbrickor:

Överlämnas av säljare till köpare (3 + 3)

Möjlighet att köpa fler genom förvaltningen

Parkering:

430 garageplatser, 975 kr/vanlig plats

Aimo Park ansvarar, avtal krävs

Laddplatser (3 kr/Kwh + 3 kr/timme via APP)

Övervakningskameror i garaget

Gemensamma utrymmen:

Inga gemensamma utrymmen för närvarande

Förråd:

Möjlighet att hyra extra förråd

Genomförda renoveringar samt årtal:

Tvättstuga 1: 2022, 4 grupper a 2+2 tvätt/tork vissa med grovtvätt

Tvättstuga 2: 2023 4 grupper a 2+2 tvätt/tork vissa med grovtvätt

Gårdsbjälklag och garage: 2022-2023

Ventilation (nya aggregat): 2022-2023

Framtida renoveringar:

Stambyte, hissar, fönster, fasad

Finansiering av renoveringar:

Försäljning av hyresrätter

Eventuell utbyggnad av nya lägenheter

 

Allmän info om BRF:en (per 8/9 2017):

Antal lägenheter: 463 st

Bostadsrätter: 370 st

Hyresrätter: 87 st

Lokaler: 22 st

Delat ägande: Ja, minsta ägarandel 10%

Medlemskapsansökan:

Överlåtelsehandlingar via www.brft9.se/felanmalan/ eller e-post

Övrigt:

Nytt prisbasbelopp (PBB) 2023: 53 500 kr

Överlåtelseavgift: 2,5% av PBB, 1338 kr, betalas av köparen

Andrahandsuthyrning: 10% av PBB, 5350 kr/år

Uppvärmning: Fjärrvärme

Lån per kvm: 10.360 kr/kvm

Biltvätt: 1 spolplats/tvättplats per vecka

Startkit för nya köpare: Länk till startkit

Ladda ner

Barnvagnsrum, cykelförråd, 5 grillplatser, cykelrenoveringsplats

Äkta bostadsrättsförening, juridisk person accepteras inte

Styrelsekontakt: styrelsen@brfterrangloparen9.se

Nycklar och Aptus-brickor2021-03-13T15:54:42+00:00
Alla boende har tre (3) röda aptusbrickor som går till den port man bor i + tvättstugan du tillhör och gångdörren bredvid garageporten.
Behöver då åtkomst till cykelrummet eller har ett förråd i någon annan uppgång än den du bor i, kontakta A200 så ser vi till att du får behörighet på en av dina röda brickor.
Behöver du fler brickor, eller tappar bort någon bricka, kan vi beställa nya men du som boende får själv stå för kostnaden, dvs betala 300 kr/bricka.
Lägenhet- och fastighetsnycklar – går en nyckel sönder eller du behöver fler nycklar, Kan du beställa nya nycklar hos Låspunkten i sundbyberg, du måste kunna bevisa att du bor här, tex. en hyresavi eller liknande, en elektronisk avi går även den bra.
Pantförskrivning2022-07-01T09:02:04+00:00

Pantförskrivningshandlingar skickas till föreningen på ett av följande 3 sätt:

 1. Genom formulär på https://www.brft9.se/felanmal/
 2. Genom epost till: ekonomi@brfterrangloparen9.se
 3. Genom post till:

Brf Terränglöparen 9
Box 92132
120 08 Stockholm

Vi föredrar om möjligt alternativ 1 eller 2.
Handlingar signeras och returneras i möjligaste mån digitalt.

Pantförskrivningsavgift
1% av prisbasbeloppet: 483 kr betalas per pant och av pantsättaren.

Paraboler2021-03-13T15:57:28+00:00

Föreningen vill påminna om de riktlinjer som förra fastighetsägaren hade vad gäller parabolantenner. Samma regler gäller även fortsättningsvis!

Vi förstår att det kan finnas en vilja att ta in tv-kanaler via paraboler. Dock innebär uppsättning av en parabol att man måste ta hänsyn till ett antal saker. Det har dels med säkerheten för alla boende att göra dels med husens fasader och ytskikt.

 • Får endast sättas upp på terrass/balkong
 • Får ej sticka ut utanför balkongräcket/kanten.
 • Får ej fästas i fönster eller yttervägg/fasad.
 • Får ej innebära risk för olägenheter eller skada för byggnad eller människor.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen, uppmanat de boende som har icke godkända paraboler, att ta ned dessa. Då vi fortfarande har ett antal paraboler kvar som sitter på såväl fasad som utstickande från balkonger. Har styrelsen nu gett Fastum i uppdrag att plocka ned dessa till senast 31/5 – 2020

Parkering i Garaget2021-10-06T11:52:52+00:00

Då renovering av garaget kommer igång kommer många att få tillfälliga parkeringsplatser under byggtiden. Vi vill redan nu flagga för att kraven på att ha en p-plats med bil, kommer att kräva att bilen är i körbart skick och uppfyller gällande krav för detta d.v.s. skattad, besiktigad etc. Detta i syfte att förhindra att garaget används för mekanisk verkstad samt annan verksamhet som t.ex. strider mot lagen om olyckor, brandskydd, utrymning etc

Byte av parkeringsplats

Inga byten av parkeringsplatser kommer genomföras innan renoveringen av garaget är klart. På grund av den kommande garage renoveringen kan vi inte längre utföra några parkeringsplatsbyten.

Skadedjur2022-01-11T15:48:30+00:00

Vi har idag avtal med Anticimex.

Får man in någon typ av skadedjur i lägenheten måste man själv kontakta Anticimex på telefonnummer 075-245 10 10 eller via Anticimex hemsida.

Frågar Anticimex så har vi försäkring hos Brandkontoret.

Vi vill även att du kontaktar styrelsen så att vi är medvetna om att det finns skadedjur i huset.

Vi har nu utökat bekämpningen av råttor på våra gårdar då de ställer till problem, var noga med att inte mata fåglar eller på något annat sätt ge föda till de djur vi vill bli av med, upptäcker vi att någon matar fåglar eller liknande kommer det leda till en anmodan.

Är det skadedjur utomhus ska du kontakta styrelsen direkt.

Råttor och andra gnagare drivs av 3 saker framför allt. Mat. Värme. Vatten.

Vi vill påtala vikten av att inte skräpa ner.
Inte mata fåglar (gäller under hela året).
Se till att sopor samt källsortering förvaras i täta och slutna kärl.
Inte ha hög, tät växtlighet och bråte precis intill huset.

För att Anticimex ska kunna hjälpa oss så måste vi se ett aktivt bo. Fyll igen de hål ni ser. Om de blir uppgrävda så är det aktivt.

Stadgar2023-05-09T16:57:00+00:00
Ladda ner
Stämma2021-10-06T12:03:46+00:00
Störningsjour2021-05-24T16:13:07+00:00

Behöver du ta kontakt med störningsjouren så ska du ringa.

08 – 204 705 

Det är CSG, Communter Security Group, som sköter vår störningsjour.

Du behöver tala om att du ringer ifrån Lötsjövägen 11-93.

Trivsel2021-03-13T15:58:16+00:00

Vi vill att alla ska trivas i vår förening och har därför tagit fram följande riktlinjer. Vår förhoppning är att alla ska må bra tillsammans. Mycket handlar om vanligt sunt förnuft och ingenting är nyheter, bara en liten påminnelse om hur vi får vårt område att vara trivsamt även i fortsättningen.

 • Respektera grannarna och spela inte hög musik eller andra störande ljud efter klockan 20.00 på vardagkvällarna och efter 23.00 på helgerna.
 • Respektera varandra när du vill renovera eller fixa i lägenheten och borra inte på andra tiden än mellan 08.00 och 20.00 på vardagarna och 09.00 till 20.00 på helgerna.
 • Hundar skall vara kopplade till husse eller matte inom bostadsområdet.
 • Plocka upp avföringen efter era hundar och rasta dem inte i lekplatserna.
 • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller dylikt från fönster eller balkong.
 • Spiller du i trappan eller i hissen vänligen torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig.
 • Det är förbjudet att röka i trappan, hissen, i källaren/garaget eller i andra gemensamma utrymmen. Det är inte heller tillåtet att kasta ut fimpar från balkongen eller fönstret.
 • Du skall alltid göra rent efter dig i tvättstugan, t.ex. sopa och torka golv, göra rent i filter i torktumlaren och i torkskåpen samt efterleva råd och anvisningar gällande tvättstugan.
 • Respektera att trapporna är vår gemensamma brandväg, de måste vara framkomliga. Det får inte stå barnvagnar, rullatorer, cyklar eller andra saker utanför era dörrar, i portar eller i källargångar. Ställ barnvagnar i avsedda barnvagnsparkering i trapphusen. Ställ cyklar i därför avsett cykelrum eller cykelställ.
 • För allmän trivsel och god sämja bland alla boende i husen ska vi vara
  aktsamma om och väl vårda föreningens egendom.
 • Sätt inte upp antenner, paraboler, blomkrukor eller andra arrangemang på balkongens utsida.
 • Grillning får ske men ej på egna altaner eller balkonger, dessa skall ske 6 m från fasaden. Grillning medför att rök rör sig längs fasaden och då kan grannar störas både genom röklukt på och matos. Fastigheternas luftintag sitter dessutom på fasadsidorna och kan med otur dra in all rök i hela trappuppgångar och drabba flera grannar som då ej kan vistas i sina egna hem.
 • Knyt igen plastpåsen/soppåsen (inga papperspåsar) när du slänger dina sopor. Sopluckorna ska hållas stängda p g a lukt och rökspridning vid brand.
 • Respektera parkeringsbestämmelsen på gårdsplanen (lastning och lossning.)
 • Lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar i därför avsedda kärl.
 • Lämna större sopor så som gamla möbler eller annan inredning och elektronik på ÅVC, inte i föreningens allmäna ytor så som garage eller gård!
 • Alla förändringar av balkong/altan måste godkännas av styrelsen.
 • Alla renoveringar skall rapporteras och sökas tillstånd för ifrån A200. Meddela dina grannar när du ska renovera i god tid så de inte blir förvånade och tala om ungefär hur länge renoverings skall pågå.
Go to Top