Upplysningar gällande kommande årsstämma.

Det har inkommit en del frågor gällande årets stämma 2020-12-30. Nedan hittar du svar på alla inkomna frågor gällande stämman.

  1. Kan jag rösta på andra personer än de föreslagna till stämmoordförande?

Svar: Nej.

  1. Kan jag rösta på andra personer än de föreslagna till justeringsperson tillika rösträknare?

Svar: Nej. Likt extra stämman som vi hade i oktober så kommer en oberoende observatör övervaka rösträkningen.

  1. Förtydligande av punkt 12 i röstformulär.

Svar: Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet för hela styrelsen och det är det man röstar om.

  1. Förtydligande av punkt 14 i röstformulär.

Svar: Man kan rösta på högst sju ledamöter och tre suppleanter. Detta hittar man i befintliga stadgar under §33. Det går bra att stryka namn i valberedningens förslag och fylla på under alternativt använda baksidan.

  1. Hur många revisorer och revisorssuppleanter kan vi ha.

Svar: Se §37 i befintliga stadgar.

  1. Hur skiljer sig de förslagna stadgarna mot föregående.

Svar: Befintliga stadgar finns att ladda hem på föreningens hemsida www.brfterrangloparen9.se.