Hej alla!

Med anledning av inskickad skrivelse till Bolagsverket, vill jag som ordförande ge min syn på saken!

Som en del kanske har hört, är det ett femtiotal medlemmar i föreningen som har skickat in en ansökan till Bolagsverket i syfte att ansöka om en medrevisor, varför jag vill ta tillfället i akt och ge min syn på saken.

Syftet med medrevisor är primärt för mindre föreningar, där det inte finns någon auktoriserad revisor, utan denna funktion sköts av en så kallad ”lekman”, alltså en person som normalt inte arbetar med redovisning, alternativt saknar sådan utbildning. I dessa fall kan det vara motiverat med en medrevisor. För att en medrevisor skall kunna utses, erfordras endast att minst 10% av medlemmarna skriver under på detta.

Vi, i vår förening, omsätter ca: 25 miljoner kronor årligen och skall enligt lag ha en auktoriserad revisor, vilket vi har. Vår revisor, Ulla Blad från Pricewaterhouse Cooper, PWC, har valts av stämman, och hon kommer från en av världens största revisionsbyråer med 328 000 anställda och verksamhet i 152 länder!

Vad tycker vi i styrelsen om detta? Vi är emot det, inte för att vi inte skall granskas, det skall vi, men detta genererar onödiga kostnader för föreningen! Dels handlar det om kostnaden för medrevisorn, dels tillkommer även mycket extra arbete för vår valda revisor samt för vår ekonomiska förvaltning. Styrelsen har dock skickat in en ansökan om att kunna fakturera dessa kostnader till den minoritet, alltså de ca: 50 personerna som skrivit under denna ansökan!

Varför det? Styrelsen primära uppgift är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen, och det gäller majoriteten av denna. Nu har en minoritet valt att dra på föreningen extra kostnader, varför dessa inte borde drabba alla medlemmar! Sannolikt kommer kostnaden för dessa personer att uppgå till ett 5 siffrigt belopp
vardera!

Utöver detta, skapar en dylik ansökan oro hos våra kreditorer. Detta är mycket olyckligt då föreningen står i begrepp att lägga om vårt byggkreditiv till ett vanligt lån. Som exempel kan nämnas att SBAB inte lånar ut pengar för köp av bostad i vår förening. Detta var ett beslut de fattade för tre veckor sedan! Därtill, har vår kreditgivare SEB, tidigare indikerat att de är mycket nöjda med hur föreningen och dess ekonomi har skötts, men med denna ansökan hos Bolagsverket, har villkoren drastiskt försämrats. Vi hade kalkylerat med en ”räntepremie” på ca: 0,5 procentenheter. Nu erbjuder SEB 1,56 procentenheter. Detta innebär en skillnad på 1,01 procentenheter, vilket på byggkreditivet innebär en extra kostnad om 2 171 500:-/år. Lägger vi dessutom till vårt befintliga lån om 160 Mkr, blir merkostnaden 3 787 500:-/år.

Styrelsen och vår förvaltning har arbetat mycket hårt för att reducera kostnaderna samt få in mer pengar till föreningen, vilket har resulterat i att vi inte tvingats att höja så mycket som vi borde. Tyvärr skapar denna grupp som ansökt om medrevisor mycket stora kostnader för föreningen. Dessa personer som skrivit under detta dokument, har de facto skrivit under för en avgiftshöjning!

Vi tillämpar demokrati i vår förening så att alla medlemmar har rätt att komma till tals. Det är bara tråkigt att man skickar ansökan till Bolagsverket i stället för att kontakta styrelsen direkt.

Medrevisor kan säkert vara bra, men inte på detta sätt! Om medlemmarna vill ha detta, kan man lämna in en motion inför stämman, där till exempel stämman kan utse en medlem som medrevisor som därmed får insyn i det ekonomiska arbetet, det är den demokratiska vägen. Tyvärr kan det som skett innebära stora kostnader för såväl de individer, som för föreningen. Om någon av de personer som skrivit på uppropet om medrevisor, känner att de ångrar sig, rekommenderar jag dem att ta kontakt med bolagsverket och höra om underskriften kan återkallas.

Hoppas att denna info klargör eventuella funderingar, och undrar ni över något går det jättebra att maila styrelsen direkt på styrelsen@brfterrangloparen9.se

Med vänlig hälsning

Göran Persson
Styrelseordförande Brf Terränglöparen 9

Ladda ner